Chemisch toilet vloeistof
Chemisch toilet vloeistof
Chemisch toilet vloeistof
0

Elja Chemisch Toiletvloeistof - 1L

€ 8,30
Inclusief belasting
W0011
N° 1 toiletvloeistof

  • Voor de afvaltank van alle chemische toiletten.
  • Voorkomt onaangename geuren.
  • Voorkomt gasvorming.
  • Zorgt voor een snelle afbraak van het toiletafval.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Waar kan ik Elja Chemisch Toiletvloeistof gebruiken?

Elja chemisch toiletvloeistof kan in de afvaltank gebruikt worden van alle chemische toiletten in caravans, campers, mobilhomes, boten, ....  

Hoe gebruik ik Elja Chemisch Toiletvloeistof?

75 ml toiletvloeistof per 10L afvaltankcapaciteit toevoegen. Vervolgens 2 liter water in de tank gieten. De inhoud van het toilet lozen op de daartoe aangewezen plaats op campings, in jachthavens e.d. Na het ledigen goed uitspoelen met schoon water en de behandeling opnieuw beginnen.

Opmerking : Bewaren tussen -10 en 40 °C. Voordat U de lege fles weggooit, deze eerst spoelen met water. U kunt dit water gebruiken in uw afvaltank.

Wat is het nut van Elja Chemisch toiletvloeistof?

Elja Chemisch Toiletvloeistof in het chemisch toilet heeft drie functies.
1. Ze maakt de inhoud van het chemisch toilet geheel vloeibaar.
2.Ze gaat de vorming van onaangename geurtjes tegen.
3. Ze verandert de inhoud van kleur.
Het legen en reinigen van het chemisch toilet wordt zo een stuk minder onaangenaam.  
Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Skin Sens. 1A Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H334 Resp. Sens. 1 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H410 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen 
P261 Inademing van stof/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride Glutaaraldehyde

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

W0011
88 Items

Datasheet

Uitzicht
Ondoorzichtige emulsie
Kleur
Blauw
Reuk
typisch
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Chemisch Toiletvloeistof - 1L

N° 1 toiletvloeistof

  • Voor de afvaltank van alle chemische toiletten.
  • Voorkomt onaangename geuren.
  • Voorkomt gasvorming.
  • Zorgt voor een snelle afbraak van het toiletafval.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Chemisch...

€ 8,30