Krachtige viskeuze wc-reiniger
1

Elja Krachtige viskeuze wc-reiniger - 750ml

€ 3,90
Inclusief belasting
W0002
  • RADICAL is een geconcentreerde, viskeuze vloeistof op basis van zoutzuur.
  • Neemt stankhinder weg en laat een aangename geur achter.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

GEBRUIK
Giet vanaf de rand van de pot ca. 3cl. Door zijn groot kleefvermogen zal het product zich aan de wand hechten. Laat inwerken gedurende 15 à 30 min. Eventueel nawrijven met een zachte WC-borstel en vervolgens het toilet doorspoelen.

Niet gebruiken op chroom en kalkhoudende stenen. NOOIT tezamen met chloorhoudende producten en chemicaliën toepassen!


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
EUH208 Bevat ( 2-Butyn -1,4 diol ). Kan een allergische reactie veroorzaken. H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 STOT SE 3 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Aquatic Chronic 3 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen 
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..
Bevat: 2-Butyn -1,4 diol Propargylalcohol Formaldehyde Zoutzuur

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

W0002
48 Items

Datasheet

Erkende naam
Radical
Uitzicht
Dikke viskeuze vloeistof
Kleur
Groen
Reuk
Stekend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
750 ml

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Krachtige viskeuze wc-reiniger - 750ml

  • RADICAL is een geconcentreerde, viskeuze vloeistof op basis van zoutzuur.
  • Neemt stankhinder weg en laat een aangename geur achter.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Krachtige viskeuze...

€ 3,90

Nieuwkomers