WC reiniger biologisch
0

Elja BIO WC Reiniger - 750ml

€ 3,90
Inclusief belasting
W0001

Periodiek en doelmatig verwijderen van alle roest, kalk- en urinesteen in toiletten en urinoirs.

  • Is gebaseerd op plantaardige en minerale grondstoffen en werd niet getest op dieren.
  • Volledig bio-afbreekbaar.
  • Laat geen ongewenste chemicaliën achter.
  • Met uittrekbare hals zodat men gemakkelijk onder de rand kan spuiten.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

GEBRUIK: Giet vanaf de rand van de pot ca. 3cl. Door zijn groot kleefvermogen zal het product zich aan de wand hechten. Laat inwerken gedurende 15 à 30 min. Eventueel nawrijven met een zachte WC-borstel en vervolgens het toilet doorspoelen.


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen 
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

W0001
41 Items

Datasheet

Erkende naam
Bio-Lifeline wcreiniger
Uitzicht
Dikke vloeistof
Kleur
Groen
Reuk
Fruitig
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
750ml

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja BIO WC Reiniger - 750ml

Periodiek en doelmatig verwijderen van alle roest, kalk- en urinesteen in toiletten en urinoirs.

  • Is gebaseerd op plantaardige en minerale grondstoffen en werd niet getest op dieren.
  • Volledig bio-afbreekbaar.
  • Laat geen ongewenste chemicaliën achter.
  • Met uittrekbare hals zodat men gemakkelijk onder de rand kan spuiten.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja BIO WC Reiniger - 750ml

€ 3,90

Nieuwkomers