Elja neutrale vloerzeep
0

Elja Neutrale vloerzeep |1L

€ 4,90
Inclusief belasting
V2003

Elja Neutrale vloerzeep is zeer geschikt voor het moppen of dweilen van alle type vloeren.

* Frisse geur.
* Ideaal geschikt voor regelmatig reinigen van tegels, linoleum, parket, laminaat, ...
* Vloerglansreiniger op basis van alcohol en synthetische zepen.
* Geringe schuimvorming en laat geen strepen na.
* Zuinig in gebruik.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Op voorraad

Op welke oppervlakken kan ik Elja Neutrale Vloerreiniger gebruiken?

Elja Neutrale Vloerreiniger kan gebruikt worden voor regelmatig moppen of dweilen van tegels, linoleum,  gelakte parketvloeren, laminaatvloeren, thermoplastische vloeren. Het heeft een geringe schuimvorming en is daardoor uitstekend geschikt voor gebruikt in schrobzuigmachines. tast onder geen enkele voorwaarden de polymeerlagen aan.

Hoe gebruik ik Elja Neutrale Vloerreiniger?

Elja Neutrale Vloerreiniger verdund gebruiken met een oplossing van 100ml tot 5l water. 
Bij intensievere vervuiling kan een sterkere oplossing gemaakt worden.
Op de vloer aanbrengen, schrobben, aftrekken en dweilen.


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen 
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378: In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..

Signaalwoord: Waarschuwing.

V2003
187 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Violet
Reuk
lavendel
Houdbaarheid
onbeperkt tot 30°c
Stabiliteit
ca. 1 jaar in gesloten verpakking, op kampertemperatuur
Verpakking
1L, 2L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Neutrale vloerzeep |1L

Elja Neutrale vloerzeep is zeer geschikt voor het moppen of dweilen van alle type vloeren.

* Frisse geur.
* Ideaal geschikt voor regelmatig reinigen van tegels, linoleum, parket, laminaat, ...
* Vloerglansreiniger op basis van alcohol en synthetische zepen.
* Geringe schuimvorming en laat geen strepen na.
* Zuinig in gebruik.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Op voorraad

Write your review

Elja Neutrale vloerzeep |1L

€ 4,90

Nieuwkomers