spoelmiddel afwasmachine
glazen spoelmiddel
glazen spoelmiddel
0

Elja Glansspoelmiddel |1L

€ 7,20
Inclusief belasting
Z0010

Elja Glansspoelmiddel wordt gebruikt voor het naspoelen en op glans brengen van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine.

  • Geeft een schitterende glans.
  • Droogt streeploos op.
  • Laat geen kringen na.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 7,08 Tot € 0,36
6 € 6,96 Tot € 1,46
12 € 6,66 Tot € 6,54
Op voorraad.

Hoe gebruikt u ELJA Glansspoelmiddel?

Elja Glansspoelmiddel wordt aan het spoelwater toegevoegd à rato van 2 tot 4 cl per 40 liter water, door middel van het automatisch doseerapparaat dat op de vaatwasmachine is gemonteerd.
Bij het ontbreken hiervan kan men het product ook manueel toevoegen in dezelfde reeds vermelde concentratie.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp. H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Z0010
160 Items

Datasheet

Erkende naam
Favorins
Uitzicht
heldere vloeistof
Kleur
lichtblauw
Reuk
zoeterig
Houdbaarheid
onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
vorstvrij bewaren
Verpakking
500ml, 1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Glansspoelmiddel |1L

Elja Glansspoelmiddel wordt gebruikt voor het naspoelen en op glans brengen van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine.

  • Geeft een schitterende glans.
  • Droogt streeploos op.
  • Laat geen kringen na.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Glansspoelmiddel |1L

€ 7,20

Nieuwkomers