ECO vaatwasser middel
0

Elja ECO Vloeibaar vaatwasmiddel |1L

€ 6,00
Inclusief belasting
Z0012

Wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine. Het is bijzonder geschikt voor het oplossen van vetten en oliën, het ontbinden van zetmeel en eiwithoudende stoffen en het verwijderen van lipstick, koffie- en theeranden.

  • Speciaal ontwikkeld voor professionele vaatwassers.
  • Verwijdert alle sporen van vuil en vet.
  • Zonder toevoeging van Chloor.  


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie



  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 5,87 Tot € 0,39
6 € 5,75 Tot € 1,52
12 € 5,45 Tot € 6,66
Op voorraad.

Hoe gebruikt u ELJA ECO-Vloeibaar Vaatwasmiddel?

Automatische dosering: Elja ECO Vloeibaar Vaatwasmiddel wordt aan het afwaswater toegevoegd à rato van 3 tot 8 cl per 10l water, afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de hardheid van het water, door het automatisch doseerapparaat, waarmee de vaatwasmachine is uitgerust. Gelieve de voorschriften van de fabrikant van de machine te volgen.

Manuele dosering: Elja ECO Vloeibaar Vaatwasmiddel aan het afwaswater toevoegen in een verhouding van 5cl op 10l water.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H373 STOT RE 2: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260 Stof/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bevat: Kaliumhydroxide Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na


Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Z0012
198 Items

Datasheet

Uitzicht
heldere vloeistof
Kleur
geen
Reuk
typisch
Houdbaarheid
vorstvrij bewaren
Stabiliteit
onbeperkt in gesloten verpakking
Verpakking
1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja ECO Vloeibaar vaatwasmiddel |1L

Wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine. Het is bijzonder geschikt voor het oplossen van vetten en oliën, het ontbinden van zetmeel en eiwithoudende stoffen en het verwijderen van lipstick, koffie- en theeranden.

  • Speciaal ontwikkeld voor professionele vaatwassers.
  • Verwijdert alle sporen van vuil en vet.
  • Zonder toevoeging van Chloor.  


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie



  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja ECO Vloeibaar...

€ 6,00

Nieuwkomers