vaatwasmiddel
0

Elja Vloeibaar vaatwasmiddel |10L

€ 56,50
Inclusief belasting
Z0011

Wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine. Het is bijzonder geschikt voor het oplossen van vetten en oliën, het ontbinden van zetmeel en eiwithoudende stoffen en het verwijderen van lipstick, koffie- en theeranden. Door toevoeging van chlooractieve additieven heeft Elja Vloeibaar Vaatwasmiddel sterk reinigende eigenschappen. De toepassing op aluminium gebruiksvoorwerpen is af te raden.

  • Speciaal ontwikkeld voor professionele vaatwassers.
  • Verwijdert alle sporen van vuil en vet.
  • Bevat chlooractieve additieven dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Hoe gebruikt u ELJA Vloeibaar Vaatwasmiddel?

Automatische dosering: Elja Vloeibaar Vaatwasmiddel wordt aan het afwaswater toegevoegd à rato van 3 tot 8 cl per 10l water, afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de hardheid van het water, door het automatisch doseerapparaat, waarmee de vaatwasmachine is uitgerust. Gelieve de voorschriften van de fabrikant van de machine te volgen.

Manuele dosering: Elja Vloeibaar Vaatwasmiddel aan het afwaswater toevoegen in een verhouding van 5cl op 10l water.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat:  Kaliumhydroxide Natriumhypochloriet, oplossing


Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Z0011
73 Items

Datasheet

Erkende naam
Favodish-s
Uitzicht
heldere vloeistof
Kleur
lichtgeel
Reuk
typisch
Houdbaarheid
vorstvrij bewaren
Stabiliteit
ongeveer 6 maanden in gesloten verpakking
Verpakking
5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Vloeibaar vaatwasmiddel |10L

Wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine. Het is bijzonder geschikt voor het oplossen van vetten en oliën, het ontbinden van zetmeel en eiwithoudende stoffen en het verwijderen van lipstick, koffie- en theeranden. Door toevoeging van chlooractieve additieven heeft Elja Vloeibaar Vaatwasmiddel sterk reinigende eigenschappen. De toepassing op aluminium gebruiksvoorwerpen is af te raden.

  • Speciaal ontwikkeld voor professionele vaatwassers.
  • Verwijdert alle sporen van vuil en vet.
  • Bevat chlooractieve additieven dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Vloeibaar...

€ 56,50

Nieuwkomers