vloeibare ontstopper
0

Favostop II | Vloeibare ontstopper | 1L

€ 7,00
Inclusief belasting
340ren
  • Niet explosieve rioolontstopper
  • Werkt diep in de afvoerleiding
  • Lost op snelle wijze vetten, oliën, lompen kortom alle organische stoffen doelmatig oplost.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 6,78 Tot € 0,67
6 € 6,59 Tot € 2,43
12 € 6,41 Tot € 7,04
Op voorraad.

Hoe gebruikt u Favostop II

Ontstopping: Voldoende hoeveelheid FAVOSTOP II in de afvoer gieten. Het product enige tijd laten inwerken en steeds naspoelen met zuiver water. De inwerktijd is afhankelijk van de aard en mate van verstopping.

Preventief Gebruik: FAVOSTOP II bij voorkeur preventief gebruiken door wekelijks een hoeveelheid (ca. 250 ml.) in de afvoer te gieten, een avond laten inwerken en ‘s morgens met zuiver water doorspoelen.

Opgelet ! Nooit mengen met andere chemicaliën.


www.cleanright.eu
          


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Kaliumhydroxide


Signaalwoord: Gevaar

340ren
181 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Wit
Reuk
Kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Favostop II | Vloeibare ontstopper | 1L

  • Niet explosieve rioolontstopper
  • Werkt diep in de afvoerleiding
  • Lost op snelle wijze vetten, oliën, lompen kortom alle organische stoffen doelmatig oplost.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Favostop II | Vloeibare...

€ 7,00