0

Elynol Calsin | Zwembad - sanitair - toestel ontkalker |1L

€ 8,50
Inclusief belasting
S2106

ONTKALKENDE REINIGER VOOR ZWEMBAD EN SANITAIR

 • Is zeer geschikt voor het regelmatig onderhoud van sanitair. Bij regelmatig gebruik blijven douches, toiletten, baden, urinoirs, tegelwanden en -vloeren, zwembadperrons, enz. moeiteloos vrij van vuilversteningen.
 • Kan tevens gebruikt worden voor het ontkalken van wasmachines, vaatwasmachines, geisers, boilers, snelkokers, dompelelementen, laboratoriumglas, medische instrumenten, kranen, douchekoppen, e.d.
 • Bevat geen zoutzuur, is niet giftig en niet brandbaar.
 • Is veilig voor de huid en materialen.
 • Tast tegels, beton, cementvoegen en coatings niet aan.
 • Is zelfwerkend en dus arbeid - en kostenbesparend.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
6 € 7,65 Tot € 5,10
12 € 6,80 Tot € 20,40
Op voorraad.

Hoe gebruik ik Elynol Calsin?

1 deel Elynol Calsin

- plus 1 deel water: voor erge versteningen.
- plus 5 delen water: voor het ontkalken van apparaten.
- plus 10 tot 30 delen water: voor het onderhoudend reinigen van sanitair, tegelwanden en -vloeren.

ELYNOL CALSIN kan dus met water vermengd worden, de vloeistof is zelfwerkend. Na de inwerktijd (bij toestellen max. 24u) moet men het behandeld oppervlak steeds met zuiver water naspoelen.

ELYNOL CALSIN niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten en op niet-zuurbestendig email. Bij twijfel eerst op een niet in het oog vallende plaats een proef te nemen.
www.cleanright.eu
          

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..


Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

S2106
94 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Bruin
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L - 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elynol Calsin | Zwembad - sanitair - toestel ontkalker |1L

ONTKALKENDE REINIGER VOOR ZWEMBAD EN SANITAIR

 • Is zeer geschikt voor het regelmatig onderhoud van sanitair. Bij regelmatig gebruik blijven douches, toiletten, baden, urinoirs, tegelwanden en -vloeren, zwembadperrons, enz. moeiteloos vrij van vuilversteningen.
 • Kan tevens gebruikt worden voor het ontkalken van wasmachines, vaatwasmachines, geisers, boilers, snelkokers, dompelelementen, laboratoriumglas, medische instrumenten, kranen, douchekoppen, e.d.
 • Bevat geen zoutzuur, is niet giftig en niet brandbaar.
 • Is veilig voor de huid en materialen.
 • Tast tegels, beton, cementvoegen en coatings niet aan.
 • Is zelfwerkend en dus arbeid - en kostenbesparend.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Elynol Calsin | Zwembad -...

€ 8,50

Nieuwkomers