ovenreiniger
0

Elja Oven en grillreiniger - 1L

€ 9,90
Inclusief belasting
k1203

ELJA Oven- Grill- en BBQreiniger is een uiterst krachtige reiniger. Met deze speciale reiniger verwijdert u grondig al het aangebrande vet en zelfs ook het ingebrande vet uit ovens en van grills, barbecues en bakplaten.

Door zijn buitengewone indringende reinigingsfactor is het uitermate geschikt voor bakovens, grills, BBQ, fornuizen, potten en pannen, frituren, ...

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
6 € 9,68 Tot € 1,32
12 € 9,44 Tot € 5,54
Op voorraad.

Hoe gebruik ik Elja Oven- grill en BBQreiniger?

Het product is onverdund en kan zo gesprayd worden op het oppervlak. Enkele minuten laten inwerken en daarna goed afspoelen met proper water. Droogwrijven om roestvorming te voorkomen. De aard en mate van verontreiniging bepalen de duur van de inwerktijd. Mag tot 3u inwerken. Indien het voorwerp verwarmd kan worden, kan dit de werking versnellen. 

Opgelet ! Niet gebruiken op aluminium, koper, messing, gegalvaniseerde of gelakte oppervlakken (neem eerst een proef op een onopvallende plaats). Verven, lakken en coatings worden bij het gebruik van Elja Oven- grill en BBQreiniger aangetast.


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na Kaliumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

k1203
146 Items

Datasheet

Erkende naam
Fourox-s
Uitzicht
heldere vloeistof
Kleur
rood
Reuk
gering
Houdbaarheid
onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
Stabiliteit
vorstvrij bewaren
Verpakking
500ml spray, 1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Oven en grillreiniger - 1L

ELJA Oven- Grill- en BBQreiniger is een uiterst krachtige reiniger. Met deze speciale reiniger verwijdert u grondig al het aangebrande vet en zelfs ook het ingebrande vet uit ovens en van grills, barbecues en bakplaten.

Door zijn buitengewone indringende reinigingsfactor is het uitermate geschikt voor bakovens, grills, BBQ, fornuizen, potten en pannen, frituren, ...

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Oven en grillreiniger...

€ 9,90

Nieuwkomers