Favosif reinigings creme
0

Favosif | Krasvrije reinigingscrème |1L

€ 3,40
Inclusief belasting
450ren

Krasvrij en zachtwerkend schuurmiddel voor het reinigen van chroom, messing, aluminium, roestvrij staal, polyester, fiberglas, verlakte en geglazuurde oppervlakken, enz. Een zwak alkalisch ontvettingsmiddel dat in één behandeling: polijst, reinigt, ontvet, ontroest, ontkalkt, de kleur vernieuwt en herstelt.

* Vergeeld lakwerk krijgen hun oorspronkelijke kleur terug.
* Laat een transparante, vuilafstotende laag op het behandelde oppervlak achter.
* Favosif is een uitblinker op het gebied van de reinigende schuur crèmes omdat het ten alle tijde homogeen blijft, d.w.z.: men hoeft het product, vóór het gebruik, niet te schudden en er blijven geen versteende resten achter.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Op welke oppervlakken kan ik Favosif gebruiken?

U kan Favosif gebruiken voor het reinigen van chroom, messing, aluminium, roestvrij staal, polyester, fiberglas, verlakte en geglazuurde oppervlakken, enz.

Hoe gebruik ik Favosif?

Rechtstreeks aanbrengen op het te reinigen oppervlak of op een (vochtige) spons. Lichte vuilaanslag verdwijnt snel door licht wrijven. Afnemen met schone, vochtige spons of doek. Indien nodig opwrijven met een schone, droge doek.


www.cleanright.eu
     Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen 
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat:Dodecylbenzeensulfonaat 2-Bromo-2-nitropropaan-1,3-diol Isotridecanol, geëthoxyleerd Natriumhydroxide .

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

450ren
97 Items

Datasheet

Uitzicht
crème
Kleur
beige
Reuk
frisse geur
Houdbaarheid
ca. 2 jaar bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Favosif | Krasvrije reinigingscrème |1L

Krasvrij en zachtwerkend schuurmiddel voor het reinigen van chroom, messing, aluminium, roestvrij staal, polyester, fiberglas, verlakte en geglazuurde oppervlakken, enz. Een zwak alkalisch ontvettingsmiddel dat in één behandeling: polijst, reinigt, ontvet, ontroest, ontkalkt, de kleur vernieuwt en herstelt.

* Vergeeld lakwerk krijgen hun oorspronkelijke kleur terug.
* Laat een transparante, vuilafstotende laag op het behandelde oppervlak achter.
* Favosif is een uitblinker op het gebied van de reinigende schuur crèmes omdat het ten alle tijde homogeen blijft, d.w.z.: men hoeft het product, vóór het gebruik, niet te schudden en er blijven geen versteende resten achter.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Favosif | Krasvrije...

€ 3,40

Nieuwkomers