Volgende algemene voorwaarden zullen steeds van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Eljaproducts met maatschappelijke zetel te Malle, BTW BE 0420.637.530

Ondernemingsgegevens
RENTOCLEAN NV
Handelend onder de naam eljaproducts.be
Maatschappelijke zetel te Malle, Thierry de Renesselaan 23
E-mailadres: webshop@eljaproducts.be
BTW-nummer: BE 0420.637.530


Prijzen en betalingen
*Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is
* U kunt alleen betalen via één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces.

Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Elja Products Webshop de levering toestaat, nl. België en Nederland.

Vanaf de levering draagt de klant het risico. Het risico wegens verlies of beschadiging van de bestelde goederen gaan eveneens over op de koper vanaf het moment van afgifte van de goederen aan de post of enig ander postorder- of vervoersbedrijf.

De levering gebeurt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in. Echter, een bestelling dient uitgevoerd te worden uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen of tenzij hiervan bericht werd gegeven aan de Koper en de Koper kennis heeft kunnen nemen van dit bericht.
Indien de levering niet tijdig kan plaatsvinden, krijgt de klant hiervan bericht en kan hij zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is. De klant krijgt de bedragen die hij reeds betaalde, terugbetaald binnen een termijn van dertig dagen.

De levering vindt plaats op het door de Koper aangegeven leveringsadres. Indien de bestelling niet geleverd kan worden op het adres opgegeven door de klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. De klant wordt schriftelijk, telefonisch of per e-mail verwittigd van een dergelijke beëindiging.

Elja products is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door Elja products.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure.

Retour
* Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product in de originele staat en verpakking retourneren aan Elja Products - Thierry de Renesselaan 23 - 2390 Oostmalle. retourneren binnen een termijn van 14 dagen.
* Alleen ongebruikte en onbeschadigde producten en/of producten waarvan de afsluiting (de zgn. seal) nog intact is, kunnen worden geretourneerd.
* De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant.

Conformiteit
* Wij staan er voor in dat de goederen/diensten voldoen aan de overeenkomst.
* De Koper dient bij ontvangst de geleverde goederen onmiddellijk op conformiteit te controleren. Elke zichtbare tekortkoming bij de levering, namelijk zichtbare schade of een tekort aan goederen, dient binnen de 7 dagen na levering schriftelijk en aangetekend meegedeeld te worden aan Eljaproducts (Thierry de Renesselaan 23,2390 Oostmalle).
* Het betreffende artikel dient teruggestuurd te worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de levering.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals o.m.: verlies van een kans, emotionele schade, verlies van inkomsten…

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan goederen, personen of andere ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Vóór het gebruik van de geleverde goederen dient de koper de gebruiksaanwijzing en handleiding van de fabrikant of producent te lezen.

De website van Eljaproducts en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Eljaproducts sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Eljaproducts geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Eljaproducts garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Privacy
Eljaproducts, onderdeel van RENTOCLEAN NV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. De verantwoordelijke voor de verwerking, Eljaproducts respecteert vanaf 25 mei 2018, de Europese verordening op de bescherming van persoonsgegevens om de gegevens van onze klanten te mogen gebuiken voor de afhandeling van de bestellingen.

Eljaproducts zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de instructies en doeleinden opgenomen in de privacy policy, die beschikbaar wordt gesteld op haar website.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Eljaproducts niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eljaproducts, Thierry de Renesselaan 23, 2390 oostmalle, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Klachten
Klantentevredenheid is een toppioriteit voor Eljaproducts. Bij vragen of klachten vragen we daarom om altijd contact op te nemen via mail webshop@eljaproducts.be