0

Elja Cementsluier verwijderaar 5L

€ 41,50
Inclusief belasting
B0001
  • Verwijdert kalk en cementresten van natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten.

  • Snel en zelfwerkend.

  • Ook bijzonder aanbevolen voor het reinigen van tegels van zwembaden en douchewanden tegen kalk, vet, vuil en groene aanslag.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

Levertermijn 1 à 2 werkdagen

Wenst u grotere volumes te kopen? Contacteer ons

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
2 € 44,17 Tot € -5,32
4 € 42,96 Tot € -5,81
Op voorraad.

Hoe gebruik ik ELJA CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR?

ELJA Cementsluierverwijderaar tot maximaal 1:10 delen verlengd met water aanbrengen.

BOUWMATERIAAL: ELJA Cementsluierverwijderaar oplossen in een concentratie van 10 à 20 % vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te behandelen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een dompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Daarna goed afspoelen met proper water.

OPGELET! Bij gebruik op bepaaldeq soorten chroom, aluminium en porselein op staal kunnen verkleuringen ontstaan. Gelieve altijd eerst een test uit te voeren. Nooit gebruiken op kalkhoudende stenen zoals marmer, travertin, enz. 

GEVELREINIGING: vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in ‘t oog springende plaats. Hout en aluminium vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van ELJA Cementsluierverwijderaar te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, ELJA Cementsluierverwijderaar tot maximaal 1 op 5 delen verlengd met water aanbrengen dmv een borstel of drukspuit. Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, afspoelen. Om indroging van het product te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen.Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen EUH071 Bijtend voor de luchtwegen. EUH208 Bevat ( 2-Butyn -1,4 diol ). Kan een allergische reactie veroorzaken. H302+H332 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken en bij inademing H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen P261 Inademing van stof/damp/spuitnevel vermijden. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat : 2-Butyn -1,4 diol Laurylamine, ethoxyleerd Mierenzuur

Signaalwoord:  Gevaar

B0001
20 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
groenachtig
Reuk
fruitachtig
Verpakking
1L, 5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Cementsluier verwijderaar 5L

  • Verwijdert kalk en cementresten van natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten.

  • Snel en zelfwerkend.

  • Ook bijzonder aanbevolen voor het reinigen van tegels van zwembaden en douchewanden tegen kalk, vet, vuil en groene aanslag.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

Levertermijn 1 à 2 werkdagen

Wenst u grotere volumes te kopen? Contacteer ons

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Cementsluier...

€ 41,50

Nieuwkomers