Elja Bio Sanitairreiniger
sanitairreiniger
sanitairreiniger
0

Elja BIO Sanitairreiniger | 1L | Geconcentreerd

€ 5,20
Inclusief belasting
S2104
  • Elja Bio Sanitairreiniger wordt gebruikt voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige oppervlakken in sanitaire ruimten bestaande uit wastafels, wandtegels, toiletten, badkuipen, spiegels, deuren enz.
  • Is gebaseerd op plantaardige en minerale grondstoffen en werd niet getest op dieren.
  • Volledig bio-afbreekbaar.
  • Laat geen ongewenste chemicaliën achter.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar
  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Op welke oppervlakken kan ik Elja Bio Sanitairreiniger gebruiken?
Elja Bio Sanitairreiniger is zeer geschikt op alle waterbestendige oppervlakken in sanitaire ruimten bestaande uit wastafels, wandtegels, toiletten, badkuipen, spiegels, deuren enz.

Hoe gebruik ik Elja Bio Sanitairreiniger?
Gebruik 10 à 20 ml op 1 liter water. Met een spons of doek nat reinigen. Oppervlak steeds naspoelen met proper water en laten opdrogen. Bij hardnekkige vlekken rechtstreeks en onverdund op een doek of spons aanbrengen en plaatselijk nabehandelen.  


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

S2104
120 Items

Datasheet

Uitzicht
dikke vloeistof
Kleur
groen
Reuk
fruitig
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 1L spray

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja BIO Sanitairreiniger | 1L | Geconcentreerd

  • Elja Bio Sanitairreiniger wordt gebruikt voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige oppervlakken in sanitaire ruimten bestaande uit wastafels, wandtegels, toiletten, badkuipen, spiegels, deuren enz.
  • Is gebaseerd op plantaardige en minerale grondstoffen en werd niet getest op dieren.
  • Volledig bio-afbreekbaar.
  • Laat geen ongewenste chemicaliën achter.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar
  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Elja BIO Sanitairreiniger |...

€ 5,20

Nieuwkomers