badkamerreiniger
0

Elja Badkamerreiniger | 1L | Geconcentreerd

€ 4,90
Inclusief belasting
S2103
  • Voor dagelijkse reiniging van wandtegels, wastafels, toiletten, badkuipen, kranen,...
  • Verwijdert gemakkelijk zeep en vuil
  • Laat een sprankelende glans achter.
  • Voorkomt kalkaanslag en zeepresten.
  • Kan op elk oppervlak (bevat geen zuur)

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Op welke oppervlakken kan ik Elja Badkamerreiniger gebruiken?
U kan Elja Badkamerreiniger gebruiken voor dagelijks onderhoud van uw badkamer of sanitair, om zeep en vuil te verwijderen van wandtegels, wastafels, toiletten, badkuipen, kranen, vloeren,...


Voor welke vlekken kan ik Elja Badkamerreiniger gebruiken?
Elja Badkamerreiniger rekent af met zeep en vuil in je badkamer of sanitair.


Hoe gebruik ik Elja Badkamerreiniger?
Elja Badkamerreiniger verdund gebruiken met een oplossing van 2cl op 1L water. Met een spons of doek nat reinigen. Bij hardnekkige vlekken rechtstreeks en onvermengd op een doek of spons aanbrengen en plaatselijk nabehandelen. Spons of doek uitspoelen en oppervlak nawassen en drogen.


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: Natriumlaurylethersulfaat 2-Bromo-2-nitropropaan-1,3-diol Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

S2103
123 Items

Datasheet

Erkende naam
Sanital
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Roze
Reuk
ozon
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L Spray, 1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Badkamerreiniger | 1L | Geconcentreerd

  • Voor dagelijkse reiniging van wandtegels, wastafels, toiletten, badkuipen, kranen,...
  • Verwijdert gemakkelijk zeep en vuil
  • Laat een sprankelende glans achter.
  • Voorkomt kalkaanslag en zeepresten.
  • Kan op elk oppervlak (bevat geen zuur)

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Elja Badkamerreiniger | 1L...

€ 4,90

Nieuwkomers