demox
ontkalker
ontkalker
0

Demox | Kalkaanslag badkamer | 1L

€ 6,35
Inclusief belasting
352ren

KRACHTIGE KALKAANSLAG VERWIJDERAAR

  • Verwijdert hardnekkige roest- en kalkaanslag op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen, ...
  • Op basis van fosforzuur.
  • Aangenaam parfum .
  • Bijzonder aanbevolen voor het veilig verwijderen van cementsluier op tegels van vloeren en wanden.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Op welke oppervlakken kan ik Demox gebruiken?
Deze krachtige ontkalker voor de badkamer en ander sanitair is geschikt voor kranen, badkuipen, toiletten, douchewanden, zuurbestendige tegels en kan ook gebruikt worden voor het kalkvrij maken van slecht sproeiende douchekoppen. Door toevoeging van corrosie-inhibitoren kan het veilig gebruikt worden op zuurbestendige steensoorten, glazuur, kunststof, chroom, roestvrij staal, ...  


Voor welke vlekken kan ik Demox gebruiken?
Demox werd speciaal ontwikkeld om hardnekkige roest- en kalkaanslag op kranen, douche- en badkuipen, wastafels en zuurbestendige tegels te verwijderen. Demox rekent af met elke vorm van kalkaanslag.

Hoe gebruik ik Demox?
Verdund gebruiken met een oplossing van 1:3 tot 1:10 naarmate de vervuiling. Even laten inwerken, eventueel naborstelen en grondig naspoelen met water. Bij hardnekkige kalkaanslag gelieve de dosering te verhogen ofwel de behandeling te herhalen. Test voor gebruik altijd even uit op een kleine onopvallende plaats! Slecht sproeiende douchekoppen gedurende 30 minuten onderdompelen in de Demox en nabehandelen met een borsteltje, goed naspoelen met water.

Opgelet ! Het product niet gebruiken op verf of kalkhoudende stenen zoals: marmer, travertin, e.a.

Samenstelling: Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 5% - 15%, Parfums (Linalool)


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: 2-butoxyethanol Isotridecanol, geëthoxyleerd Fosforzuur

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

352ren
113 Items

Datasheet

Uitzicht
Ondoorzichtige emulsie
Kleur
lichtgeel
Reuk
kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Demox | Kalkaanslag badkamer | 1L

KRACHTIGE KALKAANSLAG VERWIJDERAAR

  • Verwijdert hardnekkige roest- en kalkaanslag op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen, ...
  • Op basis van fosforzuur.
  • Aangenaam parfum .
  • Bijzonder aanbevolen voor het veilig verwijderen van cementsluier op tegels van vloeren en wanden.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Demox | Kalkaanslag...

€ 6,35

Nieuwkomers