0

Olie- & vetverwijderaar | 1L | geconcentreerd

€ 9,90
Inclusief belasting
C0130
GARAGEREINIGER

Elja Olie- en Vetverwijderaar is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen

  • * Zeer krachtige wateroplosbare ontvetter.
  • * Snelwerkend.
  • * Verwijdert zware verontreinigingen zoals vet, olie, verkeersvuil op o.a. vloeren van garages en werkplaatsen, rookaanslag van opleggers, vracht-en tankwagens, landbouwwerktuigen,...

Lees vóór het gebruik eerst etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 9,41 Tot € 1,49
6 € 8,91 Tot € 5,94
12 € 7,92 Tot € 23,76
Op voorraad.

Waar wordt ELJA OLIE EN VETVERWIJDERAAR gebruikt?

Voor het schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepruimten, opritten van benzinestations, enz...

Hoe gebruik ik ELJA OLIE EN VETVERWIJDERAAR?

Wordt aangebracht in geconcentreerde vorm of verdund met water naargelang de aard en mate van verontreiniging. Enkele minuten laten inwerken, goed schrobben en afspoelen met water.

Opgelet ! Niet gebruiken op aluminium, zink, messing en sommige geschilderde oppervlakken (neem eerst een proef).


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H332 Acute tox. 4: Schadelijk bij inademing..

Veiligheidsaanbevelingen
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: 2-butoxyethanol Isotridecanol, geëthoxyleerd Kaliumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Vraag steeds de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

C0130
100 Items

Datasheet

Uitzicht
licht troebele vloeistof
Kleur
lichtgeel met groene tint
Reuk
oplosmiddel
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Olie- & vetverwijderaar | 1L | geconcentreerd

GARAGEREINIGER

Elja Olie- en Vetverwijderaar is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen

  • * Zeer krachtige wateroplosbare ontvetter.
  • * Snelwerkend.
  • * Verwijdert zware verontreinigingen zoals vet, olie, verkeersvuil op o.a. vloeren van garages en werkplaatsen, rookaanslag van opleggers, vracht-en tankwagens, landbouwwerktuigen,...

Lees vóór het gebruik eerst etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Olie- & vetverwijderaar |...

€ 9,90

Nieuwkomers