Autowas Pakket Deal | Reiniging set
0

Autowas Pakket Deal | Reiniging set

€ 29,00
Inclusief belasting
Met dit waspakket bent u helemaal voorzien om uw auto zowel van binnen als van buiten te laten stralen. 

Dit pakket bestaat uit 4 stuks

* 1L Elja Autoshampoo
* 1L Elja Auto ruitenreiniger
* 1L Elja Cockpitshine
* 1L Elja Velgenreiniger  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Autoshampoo wordt gebruikt voor het manueel reinigen en beschermen van personen- en bestelwagens

 • * Schuim versterkt het verwijderen van vet en vuil zonder de lak aan te tasten.
 • * Er blijft een beschermlaag achter zodat regendruppels worden afgestoten.
 • * Droogt streeploos op.
 • * Schitterende mooie glans.
 • * Sterk geconcentreerd = zuinig in gebruik.
 • * Veroorzaakt geen aantasting op kunststof en rubber.

Giet ca 10 cl Autoshampoo in een emmer water, schuim opwerken en met een spons of borstel de wagen shamponeren. Daarna met proper water naspoelen en eventueel droogzemen. Autoshampoo mag ook rechtstreeks en onverdund op de wagen gebruikt worden.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..
Bevat:Kaliumhydroxide C8-10 D-glucoside Isotridecanol, geëthoxyleerd
Signaalwoord: Gevaar


ELJA Auto Ruitenreiniger verwijdert moeiteloos vingerafdrukken, vuil en vet op binnen- en buitenzijde van autoruiten. Schone autoruiten zien er niet alleen mooier uit, ze zijn ook veel veiliger.

 • * Op basis van alcohol.
 • * Glans zonder strepen.
 • * Verwijdert vlot vet, vuil, vingerafdrukken.
 • * Laat geen vettige of doffe resten achter.

Verstuif op het oppervlak en vervolgens met een microvezeldoek reinigen en droogwrijven.

Lees vóór het gebruik eerst het   etiket en de   productinformatie.

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P235 Koel bewaren. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..
Signaalwoord: Waarschuwing

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).


COCKPIT-SHINE wordt gebruikt voor reiniging en bescherming van zetels en binnenbekleding in skai, leder of kunststof, alsook van dashboards, vinyldaken van auto’s.

REINIGINGS- EN BESCHERMINGSMIDDEL VOOR AUTO-INTERIEURS

* Elja Cockpit-shine geeft een goede bescherming tegen stof en vuil.
* De kleur van het behandelde voorwerp krijgt zijn oorspronkelijke frisse en heldere tint terug.
* Heeft een antistatische werking = minder snelle aanhechting van stof en vuil.
* biologisch afbreekbaar

U kan COCKPIT-SHINE gebruiken voor reiniging en bescherming van zetels en binnenbekleding in skai, leder of kunststof, alsook van dashboards, vinyldaken van auto’s.

ELJA COCKPIT-SHINE op het oppervlak sprayen en met een zachte doek uitwrijven. Men kan ook op een doek sprayen en daarmede het oppervlak inwrijven. Niet op ramen, stuurwiel en op stoffen bekleding gebruiken!  

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

Dit is een ongevaarlijk preparaat. Normaal zijn geen risico’s te verwachten, lichte ongemakken kunnen voorkomen.


 • * Elja Velgenreiniger verwijdert vuil, modder, oxidatie, lichte roest en remvoeringstof van aluminium autovelgen.
 • * Elja Velgenreiniger neutraliseert alle aanslag en oxidatie op aluminium en roestvrij staal.
 • * Bevat een corrosie-inhibitor ter bescherming van de te behandelen oppervlakken.
 • * Bevat geen zoutzuur.

Sprayen en 5 tot 10 min. laten inwerken, daarna goed afspoelen met water.
Opgelet ! Bij gebruik op geanodiseerd aluminium eerst altijd even uittesten!

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat Zwavelzuur Vetalcoholethoxylaat, fosfaatester
Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

100 Items

Datasheet

Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
500ml, 1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Autowas Pakket Deal | Reiniging set

Met dit waspakket bent u helemaal voorzien om uw auto zowel van binnen als van buiten te laten stralen. 

Dit pakket bestaat uit 4 stuks

* 1L Elja Autoshampoo
* 1L Elja Auto ruitenreiniger
* 1L Elja Cockpitshine
* 1L Elja Velgenreiniger  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Autowas Pakket Deal |...

€ 29,00

Nieuwkomers