Autoshampoo Foam|10L
0

Autoshampoo Foam | 10L

€ 57,00
Inclusief belasting
C0100
Elja Autoshampoo wordt gebruikt voor het manueel reinigen en beschermen van personen- en bestelwagens

 •     Schuim versterkt het verwijderen van vet en vuil zonder de lak aan te tasten.
 •     Er blijft een beschermlaag achter zodat regendruppels worden afgestoten.
 •     Droogt streeploos op.
 •     Schitterende mooie glans.
 •     Sterk geconcentreerd = zuinig in gebruik.
 •     Veroorzaakt geen aantasting op kunststof en rubber.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Hoe gebruikt u ELJA AUTOSHAMPOO?

Giet ca 10 cl Elja Autoshampoo in een emmer water, schuim opwerken en met een spons of borstel de wagen shamponeren. Daarna met proper water naspoelen en eventueel droogzemen. Elja Autoshampoo mag ook rechtstreeks en onverdund op de wagen gebruikt worden.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..
Bevat:Kaliumhydroxide C8-10 D-glucoside Isotridecanol, geëthoxyleerd

Signaalwoord: Gevaar

C0100
100 Items

Datasheet

Uitzicht
Transparante vloeistof
Kleur
Roze
Reuk
Kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 2L, 5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Autoshampoo Foam | 10L

Elja Autoshampoo wordt gebruikt voor het manueel reinigen en beschermen van personen- en bestelwagens

 •     Schuim versterkt het verwijderen van vet en vuil zonder de lak aan te tasten.
 •     Er blijft een beschermlaag achter zodat regendruppels worden afgestoten.
 •     Droogt streeploos op.
 •     Schitterende mooie glans.
 •     Sterk geconcentreerd = zuinig in gebruik.
 •     Veroorzaakt geen aantasting op kunststof en rubber.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Autoshampoo Foam | 10L

€ 57,00

Nieuwkomers