olievlekken
0

Elja Olie- & vetverwijderaar 20L

€ 135,00
Inclusief belasting
C0130
Elja Olie- en Vetverwijderaar is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen.

  • Zeer krachtige wateroplosbare ontvetter.
  • Snelwerkend.
  • Verwijdert zware verontreinigingen zoals vet, olie, verkeersvuil op o.a. vloeren van garages en werkplaatsen, rookaanslag van opleggers, vracht-en tankwagens, landbouwwerktuigen,...

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

 Wenst u grotere volumes te kopen? Contacteer ons. 

  7/7 Klantenservice

Waar wordt ELJA OLIE EN VETVERWIJDERAAR gebruikt?

Voor het schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepruimten, opritten van benzinestations, enz...


Hoe gebruik ik ELJA OLIE EN VETVERWIJDERAAR?

Wordt aangebracht in geconcentreerde vorm of verdund met water naargelang de aard en mate van verontreiniging. Enkele minuten laten inwerken, goed schrobben en afspoelen met water.

Opgelet ! Niet gebruiken op aluminium, zink, messing en sommige geschilderde oppervlakken (neem eerst een proef).Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: Kaliumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar

C0130
20 Items

Datasheet

Uitzicht
licht troebele vloeistof
Kleur
lichtgeel met groene tint
Reuk
oplosmiddel
Verpakking
1L, 5L, 10L, 20L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Olie- & vetverwijderaar 20L

Elja Olie- en Vetverwijderaar is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen.

  • Zeer krachtige wateroplosbare ontvetter.
  • Snelwerkend.
  • Verwijdert zware verontreinigingen zoals vet, olie, verkeersvuil op o.a. vloeren van garages en werkplaatsen, rookaanslag van opleggers, vracht-en tankwagens, landbouwwerktuigen,...

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

 Wenst u grotere volumes te kopen? Contacteer ons. 

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Olie- &...

€ 135,00

Nieuwkomers