Ruiten Ontdooien
1

Elja Ruitenontdooier | 1L spray

€ 7,20
Inclusief belasting
C0106

Verwijdert heel snel alle sneeuw en ijs van autoruiten.

* Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen.

* Krabben wordt overbodig.

* Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief.

Lees vóór het gebruik eerst etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
2 € 6,84 Tot € 0,72
6 € 6,12 Tot € 6,48
Op voorraad.

Hoe gebruik ik ELJA RUITENONTDOOIER?

Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen. Krabben wordt overbodig.Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 STOT SE 3 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373n STOT RE 2 Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Ethyleenglycol Isopropanol

Signaalwoord: Waarschuwing

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

C0106
100 Items

Datasheet

Erkende naam
Vitral
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Paars
Reuk
kenmerkend
Houdbaarheid
Ca. 2 jaar bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
Verpakking
500ml spray, 1l spray, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Ruitenontdooier | 1L spray

Verwijdert heel snel alle sneeuw en ijs van autoruiten.

* Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen.

* Krabben wordt overbodig.

* Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief.

Lees vóór het gebruik eerst etiket en de  productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Elja Ruitenontdooier | 1L...

€ 7,20

Nieuwkomers