Bio Eurocleaner 2L
0

Elja Bio-Cleaner | 2L

€ 9,79
Inclusief belasting
A2104

Krachtige allesreiniger

Elja Bio-Cleaner is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en onderhoud van allerhande wasbare oppervlakken. 

* Verwijdert moeiteloos het hardnekkigste vuil.
* Reinigt en ontvet allerhande oppervlakken en maakt ze sprankelend schoon.
* In de horeca is het een onmisbaar product.
* Het is een zeer hoogwaardig ontvettingsmiddel, ideaal ook voor slagers, bakkers, frituren, restaurants,...
* Biologisch afbreekbaar.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

 Onmiddellijk leverbaar

Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
6 € 9,56 Tot € 1,39
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Bio-Cleaner gebruiken?

U kan Elja Bio-Cleaner overal gebruiken, op de meeste afwasbare oppervlakken: vinylvloeren, keramische vloeren, behandelde houten vloeren, gootstenen, koelkasten (binnen en buitenkant),kookplaten, fornuizen, vensterbanken, deurklinken, kastdeuren, muurtegels, geëmailleerde en porseleinen badkuipen, douchedeuren, kranen,...

Voor welke vlekken kan ik Elja Bio-Cleaner gebruiken?

Elja Bio-Cleaner kan gebruikt worden om verschillende soorten vuil overal in huis te verwijderen, van vet in de keuken tot zeepresten in de badkamer en vuil op de vloer. 

Hoe gebruik ik Elja Bio-Cleaner?

10 à 20 cl mengen met 10L water naarmate de vervuiling. Bij sterke vervuiling kan u de dosering verhogen.

Onverdund gebruiken voor het verwijderen van hardnekkig vuil zoals vet, teer, schoensmeer, rook, voedselvlekken, lippenstift, enz...Nadien naspoelen met schoon water. 


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H412 Aquatic Chronic 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat ( D-Limoneen (sinaasappelterpeen) ). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen 
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Dodecylbenzeensulfonaat Dinatriummetasilicaat Ethylhexylsulfaat Natriumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

A2104
124 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
lichtgeel
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 2L, 5L, 1L Spray

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Bio-Cleaner | 2L

Krachtige allesreiniger

Elja Bio-Cleaner is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en onderhoud van allerhande wasbare oppervlakken. 

* Verwijdert moeiteloos het hardnekkigste vuil.
* Reinigt en ontvet allerhande oppervlakken en maakt ze sprankelend schoon.
* In de horeca is het een onmisbaar product.
* Het is een zeer hoogwaardig ontvettingsmiddel, ideaal ook voor slagers, bakkers, frituren, restaurants,...
* Biologisch afbreekbaar.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

 Onmiddellijk leverbaar

Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Bio-Cleaner | 2L

€ 9,79

Nieuwkomers