Elynol Blauw
1

Elynol Blauw Superreiniger | 1L

€ 5,70
Inclusief belasting
A2105

Elynol Blauw Superreiniger is een krachtig synthetisch reinigings- en ontvettingsmiddel.

Reinigt meer met minder moeite !

  • Is een synthetisch reinigingsmiddel dat vet, olie, vuil, siliconen, oude waslagen, roet, vliegen, muggen enz. volkomen oplost.
  • Is zelfwerkend en niet brandbaar.
  • Is zeer mild voor de huid.
  • Is biologisch afbreekbaar

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Op welke oppervlakken kan ik Elynol Blauw Superreiniger gebruiken?

U kan Elynol Blauw Superreiniger  overal gebruiken, op de meeste afwasbare oppervlakken: metalen (ook aluminium en zink), lak- en schilderwerken, textiel, kunststof, email, glas, porselein, glazuur, vloerbekleding, linoleum, autobekleding, enz. 

Voor welke vlekken kan ik Elynol Blauw Superreiniger gebruiken?

Elynol Blauw Superreiniger kan gebruikt worden om verschillende soorten vuil te verwijderen, olielekkages in garages, hardnekkige vlekken in de keuken, vlekken op vloerkleden, sanitair, motoren, tafelbladen, stoelen, meubelbekleding, gordijnen, enz.... 

Hoe gebruik ik Elynol Blauw Superreiniger?

1 deel Elynol Blauw op:

- plus 5 delen water: olielekkage in garages e.d.
- plus 10 delen water: hardnekkige vervuilingen zoals roet, nicotineaanslag, muggen en vliegen, keuken-inrichtingen en apparatuur.
- plus 20 delen water: vloerkleden, nylonkleden, kunststofbekleding, rubber, sanitair, motoren, autobanden, autobekleding, zwembaden, plastic of houten tafelbladen, stoelen, tafelzilver e.d.
- plus 30 tot 40 delen water: lakwerk, textiel, meubelbekleding, vitrage en gordijnen, kleding.

Bij erge vervuiling dient de mengverhouding aangepast te worden. Door dit product verdund met water op het te reinigen oppervlak of voorwerp aan te brengen, wordt het aanwezige vuil en vet losgemaakt, en kan men het na enige ogenblikken moeiteloos met water afnemen.

Dus: EVEN LATEN INWERKEN. 


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen 
280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Dodecylbenzeensulfonaat Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na Vetalcohol, C12-14, geëthoxyleerd

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

A2105
85 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Blauw
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elynol Blauw Superreiniger | 1L

Elynol Blauw Superreiniger is een krachtig synthetisch reinigings- en ontvettingsmiddel.

Reinigt meer met minder moeite !

  • Is een synthetisch reinigingsmiddel dat vet, olie, vuil, siliconen, oude waslagen, roet, vliegen, muggen enz. volkomen oplost.
  • Is zelfwerkend en niet brandbaar.
  • Is zeer mild voor de huid.
  • Is biologisch afbreekbaar

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elynol Blauw Superreiniger...

€ 5,70

Nieuwkomers